دکتر آرمان

عیدت مبارک هستی ما.

عزیزدلم درسال جدید  1395 آرزومندم همیشه سالمو تندرست باشی و خوشحال. شاهدیادگیریهای بیشتر ...و موفقیتهایت باشیم.     ...
1 فروردين 1395

لیف ماهی...

گلکم برات یه لیف ماهی بافتم . تاتموم شد رفتی حموم  تا باهاش بازی کنی. وان آب وپرمیکردی و لیف و مینداختی تو آب ومیگفتی داره ماهی  حرکت میکنه... ...
18 تير 1394