دکتر آرمان

لیف ماهی...

گلکم برات یه لیف ماهی بافتم . تاتموم شد رفتی حموم  تا باهاش بازی کنی. وان آب وپرمیکردی و لیف و مینداختی تو آب ومیگفتی داره ماهی  حرکت میکنه... ...
18 تير 1394

سومین بهارزندگیت مبارک نفسم...

آرمانکم امسال تولدت مصادف شده با شب قدر .... امیدوارم در پناه این روزهای عزیز سالم بزرگ بشی. اینم لباسم هدیه ای ناقابل ازطرف خودم .  مامان جونی و باباجونم برات پتوی تایستونی هدیه دادن.   ...
16 تير 1394
1