دکتر آرمان

اولین برف بازی سال 95

جمعه اذرماه رفتیم فردوبرای برف بازی ولی هنوزچون برف کم بود نمیشد آدم برفی درست کرد.حالادوباره ک برف اومد میرم آدم برفی خوشگل درست میکنم. ...
6 آذر 1395
1