دکتر آرمان

کلمه های مخصوص گل پسر...

گوم گوم (ماشین) ببل(بغل) ممک(کمک) ممک(نمک) ممک(شکر) اینارا هر کدوم تو جای خودش بکار میبری که متوجه می شیم منظورت چیه. اویلا(گوجه) لولو(قاشق) الام(سلام) عسسسسسلم این کلمه های خوشمزه و بانمکو در سن 2سال و 3 ماهگی  بیان می کنی ...
19 مهر 1393
1