دکتر آرمان

واکسن 18ماهگی...

عسلم چهارشنبه 10/18صبح رفتیم درمانگاه تا واکسن 18 ماهگیتو بزنیم . یکی به دستت زدن و یک واکسنم به پات ...یکمی گریه کردی .هر4ساعت برات مسکن میدادم تا دردشو احساس نکنی .حالاخداراشکربهتری... راستی منم همون روز واکسن زدما  خب خواستم  با پسرم احساس همدردی کنم واکسن کزاز که هر10سال یبار تکرار میشه.     ...
21 دی 1392

هدیه ای برای تو...

گل پسرم چند وقتیه که بخاطر خراب بودن کامپیوتر نمیتونم وبلاگتو آپ کنم الانم با ک لی وقت گذاشتن تونستم یسری بزنم . برات چند تا از عکساتو فتوشاپ کردم اشاا... بپسندی!                                     ...
29 آذر 1392
1